V dnešnej dobe sa veľa ľudí zaujíma o prácu v zahraničí, či už je dôvodom vidina väčšieho platového ohodnotenia, zlepšenie jazykových znalostí, či získanie potrebných skúseností a nových kontaktov. V neposlednom rade sa skúsenosti zo zahraničia iste budú dobre vynímať aj v pracovnom životopise, čo môže mať po návrate pri hľadaní zamestnania určite svoju výhodu, vďaka nadobudnutým skúsenostiam a ovládanie cudzieho jazyka.

Ak teda o práci v zahraničí premýšľate a lákala by vás napríklad práca v Rakúsku, bude sa vám určite hodiť niekoľko nižšie uvedených informácií.

Vzhľadom k tomu, že Slovenská republika priamo susedí s Rakúskom, býva táto krajina častou cieľovou stanicou nielen pre dovolenku a výlety, ale práve aj pri hľadaní brigád či priamo práce na stály pracovný úväzok.

Zo skúseností mnohých ľudí je zrejmé, že Rakúšania bývajú k cudzincom veľmi prívetiví, sú priateľskí a majú zmysel pre kolektív. Práca v Rakúsku teda ponúka veľa cenných skúseností, priateľov a príjemných zážitkov.

Práca v Rakúsku – ako ju začať hľadať?

Ak nás zaujíma práca v Rakúsku, je potrebné postupovať rovnako ako pri hľadaní zamestnania u nás, teda sledovaním inzercie pracovných ponúk v Rakúsku na weboch, využitím ponúk rôznych pracovných agentúr, zasielaním životopisov (v tomto prípade samozrejme v nemčine) apod.

Povolenie na pobyt a povinná registrácia

Po príchode do Rakúska sa musia všetci cudzinci do troch dní zaregistrovať na príslušnom obecnom úrade – Gemeindeamt. Tu musí nahlásiť svoju adresu na prihlasovacom lístku – Meldezettel, dostane osobné číslo, uvedené v registračnom formulári – Meldebestätigung. Občania Slovenskej republiky síce nepotrebujú povolenie na pobyt, avšak ak sa predpokladá pobyt dlhší ako tri mesiace, je potreba požiadať na regionálnom správnom úrade o povolenie na pobyt pre občanov Európskej únie – Lichtbildausweis für EWR-Bürger. S týmto povolením máte právo sa usídliť kdekoľvek na území Rakúska.

práca v Rakúsku a pracovná zmluva

Právne predpisy v Rakúsku umožňujú uzatvárať pracovné zmluvy aj ústne. V takom prípade je zamestnávateľom vystavená pracovná karta – Dienstzettel, slúžiace ako doklad o zamestnaní.

Dostane evidenčné číslo poistenia, ktoré je dôležité pre zaznamenanie celkovej doby poistenia a zárobkov, ktoré sú rozhodujúce pre výšku príspevkov.

Práca v Rakúsku

Práca v Rakúsku a zdravotná starostlivosť + poistenie

Európske právne predpisy, ktoré v Slovenskej republike platia od vstupu do Európskej únie, stanovujú, že občania SR podliehajú predpisom o zdravotnom poistení len v jednom štáte a to v tomto prípade v štáte, kde vykonávajú zárobkovú činnosť. Ak poistenec túto oznamovaciu povinnosť nesplní, môže sa tým vystaviť sankciám.

Pred zahájením pracovnej činnosti v inom štáte Európskej únie je teda potrebné o tejto skutočnosti informovať zdravotnú poisťovňu v SR, u ktorej ste zaregistrovaný a odhlásiť sa zo Slovenského systému zdravotného poistenia od dátumu, kedy bude zahájená zárobková činnosť.

Ak ste zárobkovú činnosť v zahraničí už zahájili, je potreba bezodkladne do ôsmich dní oznámiť túto skutočnosť slovenskej zdravotnej poisťovni.

Všeobecne platí, že osoba, cestujúci do akéhokoľvek štátu Európskej únie s cieľom hľadania zamestnania, je slovenským poistencom až do doby, keď získa v cudzine prácu. Až do tohto okamihu môže, v prípade nutnosti čerpať zdravotnú starostlivosť v danom štáte Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia vydaného v Slovenskej republike.

V okamihu, keď táto osoba začne vykonávať zárobkovú činnosť v inom členskom štáte Európskej únie a EHP, začne podliehať tamojším právnym predpisom. V tomto okamihu už prestáva byť poistencom SR a nemôže uplatňovať žiadny nárok z Európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktoré bolo vystavené Slovenskou zdravotnou poisťovňou.

Zdravotné poisťovne v daných krajinách vydávajú vlastné preukazy zdravotného poistenia. Ako už bolo uvedené, je potreba o tejto zmene bezodkladne v lehote do 8 dní informovať slovenskú zdravotnú poisťovňu.

Po ukončení pracovnej činnosti v inom členskom štáte je potreba sa opäť bezodkladne prihlásiť späť k slovenskej zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa potom môže požadovať doklad o priebehu zdravotného poistenia v členskom štáte Európskej únie. Ak poznáte deň nástupu k pracovnej činnosti v inom členskom štáte EÚ / EHP, môžete túto skutočnosť vašej poisťovni v SR nahlásiť a k danému dátumu sa rovno odhlásiť.

Práca v Rakúsku a sociálne poistenie

V súčasnosti majú v Rakúsku takmer všetci zamestnanci sociálne zabezpečenie. Výška príspevkov sociálneho zabezpečenia sa odvíja od výšky príjmov. Toto poistenie je povinné a poistencovi majú právny nárok na niektoré dávky, ak bola splnená podmienka pre ich vznik. Systém sociálneho poistenia sa financuje z príspevkov zamestnávateľov a zamestnancov a tiež z finančných prostriedkov vlády.

V sociálnom poistení je zahrnuté:

 • nemocenské poistenie
 • úrazové poistenie
 • dôchodkové poistenie
 • poistenie v nezamestnanosti

Mimo úrazového poistenia, ktoré platia sám zamestnávateľ, sa na ostatných odvodoch podieľa zamestnanci i zamestnávatelia.

Práca v Rakúsku a číslo poistenia

Následne po podpise pracovnej zmluvy má zamestnávateľ povinnosť registrovať svojich zamestnancov u nemocenskej poisťovne – Krankenkasse. Po tejto registrácii zamestnanec dostane evidenčné číslo poistenia, ktoré je dôležité pre zaznamenanie celkovej doby poistenia a zárobkov, ktoré sú rozhodujúce pre výšku príspevkov.

Práca v Rakúsku a dane + sociálne zabezpečenie

Medzi Rakúskom a Slovenskou republikou platí Bilaterálna dohoda, ktorá zamedzuje dvojitému zdaneniu. Táto dohoda je platná od roku 2007 – 31/2007 Zb. V sociálnom zabezpečení sú zahrnuté všetky zákonné opatrenia, garantujúci základnú pomoc pri nepriaznivých životných situáciách. Systém sociálneho zabezpečenia v Rakúsku sa delia:

 • systém sociálneho poistenia (Sozialversicherung)
 • systém sociálnej pomoci (Sozialhilfe)
 • Práca v Rakúsku a sociálna pomoc

Za poskytovanie sociálnej pomoci zodpovedajú príslušné správne úrady. O dávky sociálnej pomoci je nutné žiadať na správnom úrade – Gemeindeamt, podľa príslušného miesta pobytu či na oddelení sociálnej pomoci – Magistratisches Bezirksamt. V súvislosti s tým je potrebné vziať na vedomie, že na dávky, plynúce zo systému sociálnej pomoci sa nevzťahuje legislatíva Európskej únie, ktorá sa týka koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, a teda je rozhodnutie o udelení týchto dávok, úplne v kompetencii miestnych príslušných úradov.

Práca v Rakúsku a práceneschopnosť PN

Práceneschopnosť musíte nahlásiť do 7 dní od vzniku PN. Ak PN trvá dlhšie ako 14 dní, po 14-tich dňoch je potrebné opätovne oznámiť jej trvanie.

Na začiatku PN vyplňte formulár a odošlite ho do 7 dní od začiatku PN. Pri PN trvajúcej dlhšie ako 14 dní je potrebné odoslať tlačivo každých 14 dní. Koniec PN je potrebné hlásiť čo najskôr po jej ukončení. Vždy odosielajte originál s pečiatkou a podpisom lekára. V prípade, že Vaša PN bude trvať dlhšie ako 42 dní, budete mať nárok na sociálnu podporu pri dlhodobej PN. Ak o ňu chcete požiadať, v takom prípade vyplňte druhú stranu tlačiva. Nezabudnite vyplniť číslo Vášho účtu vo forme IBAN a BIC. Účet môže byť vedený aj na Slovensku, nemusí byť rakúsky.

Práca v Rakúsku a nárok na podporu v nezamestnanosti

V prípade, že ste občanom SR, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v Rakúsku, po skončení pracovného pomeru v Rakúsku sa môžete prihlásiť na úrade práce AMS elektronicky. Ak ste stratili prácu a chcete sa zaregistrovať ako nezamestnaný, použite ako prioritu účet eAMS. Ak takýto účet nemáte alebo neviete ako funguje, môžete sa zaregistrovať online, poslať e-mail miestnej pobočke AMS, alebo kontaktovať AMS telefonicky. Formulár žiadosti o dávku v nezamestnanosti Vám bude následne doručený.

Podmienky nároku:

 • prvý nárok na dávku z fondu poistenia v nezamestnanosti – 52 týždňov legálneho zamestnania s povinným poistením, vrátane poistenia do fondu nezamestnanosti v období posledných 2 rokov pred podaním žiadosti.
 • opakujúci nárok – 28 týždňov legálneho zamestnania  s povinným poistením v nezamestnanosti v období posledných 12 mesiacov.
 • nezamestnaný/á pred dovŕšením 25. roku života – 26 týždňov legálneho zamestnania s povinným poistením v nezamestnanosti v období posledných 12 mesiacov.

Práca v Rakúsku a súbeh zamestnania

Ak pracujete a bývate na území Slovenskej republiky, ale zároveň pritom tiež pracujete ešte v ďalšom členskom štáte Európskej únie, je potrebné sa obrátiť na Slovenskú správu sociálneho zabezpečenia a vyžiadať si vystavenie formulára E 101, ktorý slúži ako doklad o tom, že ohľadne sociálneho zabezpečenia podliehate právnym predpisom Slovenskej republiky a nemáte teda povinnosť platiť odvody do systému sociálneho zabezpečenia iného členského štátu, v ktorom takisto pracujete.

Váš zamestnávateľ v zahraničí by mal následne kontaktovať zdravotnú poisťovňu v SR a prihlásiť sa tu ako platiteľ poistného. Poistné z príjmu bude potom hradené podľa slovenských právnych predpisov do systému zdravotného a sociálneho poistenia v Slovenskej republike.

Ak vykonávate samostatnú zárobkovú činnosť v Slovenskej republike a zároveň ste zamestnaní v inom členskom štáte Európskej únie, podliehate právnym predpisom Slovenskej republiky i druhej krajiny, v ktorej ste zamestnaní.

Práca v Rakúsku a uznanie odborných pracovných kvalifikácií

Oblasť vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie na účely výkonu povolania je upravená všeobecným systémom Európskeho spoločenstva pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií. Toto sa týka predovšetkým tzv. Regulovaných povolaní, pri ktorých sú právnym predpisom upravené podmienky prístupu k týmto povolaniam a odborným činnostiam.

Ak chcete teda napríklad v Rakúsku vykonávať regulované povolanie, je potreba požiadať zodpovednou inštitúciu o uznanie vašej odbornej kvalifikácie. Takúto inštitúcií bývajú príslušné ministerstvá. K oprávnenia vykonávania regulovanej činnosti sa môžu vyjadrovať aj profesijnej komory. Všetky dokumenty a certifikáty, podľa ktorých slovenskí občania žiadajú o uznanie kvalifikácia je nutné preložiť do nemčiny a nechať úradne overiť.

Popri uznávaní odbornej kvalifikácie, potrebné na výkon regulovaných povolaní, existuje ešte tzv. Akademické uznávanie, do ktorého sa radí uznávaní diplomov, kvalifikácií a študijných programov vysokoškolských inštitúcií. V prípade, že teda potrebujete získať také uznanie, je potrebné sa obrátiť na Rakúskou vysokú školu alebo na Centrum pre uznávanie vysokoškolských diplomov a kvalifikácií.

Zoznam regulovaných profesií vrátane kontaktných osôb, zodpovedných za konkrétny odbory možno nájsť na: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/regprofs/dsp_bycountry.cfm.

Práca v Rakúsku

Európske formuláre

K dôležitým dokladom ohľadom pohybu pracovníkov v rámci Európskej únie, EHP a Švajčiarska patria tzv. Európske formuláre, prostredníctvom ktorých inštitúcie v jednotlivých krajinách vzájomne komunikujú. Tieto formuláre nie sú vystavované automaticky. O ich vystavenie žiada buď pracovník, alebo zodpovedná inštitúcia.

Európske formuláre majú jednotný formát a sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Európskej únie. Vytvorené sú tak, aby v akejkoľvek členskej krajine mohli pracovníci príslušnej inštitúcie získať potrebné informácie. Občania, cestujúci do iného členského štátu na účely práce, štúdia a pod. By sa teda mali pred odchodom informovať, či tieto formuláre potrebujú. Európske formuláre sú vydávané kompetentnými inštitúciami, väčšinou Úrady práce alebo zdravotnými poisťovňami.

Prehľad jednotlivých európskych formulárov:

 • Formuláre radu E 100 – týkajúce sa príslušnosti k právnym predpisom a zdravotného poistenia
 • Formuláre radu E 200 – týkajúce sa sociálneho a dôchodkového poistenia
 • Formuláre radu E 300 – na účely zamestnanosti a nezamestnanosti
 • Formuláre radu E 400 – týkajúce sa rodinných dávok
 • Formulár E 106 – slúži na zaistenie nároku na plnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike pre občanov, ktorí pracujú v inom členskom štáte Európskej únie, ale bývajúci naďalej v SR. O tento formulár zažiada pracovník zahraničnej inštitúcii, u ktorej je poistený. Vystavený formulár E 106 potom odovzdá slovenskej zdravotnej poisťovni, u ktorej bol pred odchodom poistený. Na základe tohto formulára má potom nárok na plnú lekársku starostlivosť v oboch krajinách.

Práca v Rakúsku a minimálna mzda

Minimálna mzda v Rakúsku nie je pevne oficiálne stanovená. Vyššie miezd býva zakotvená v kolektívnych zmluvách. Platy v Rakúsku sa samozrejme líšia ako všade inde podľa odborov. Priemernej mesačnej mzdy sa pohybujú zhruba takto:

 • v IT od 4000 do 5500 € podľa zamerania
 • vo výrobe cca 2000 €
 • pomocné sily od 1000 € (upratovačka) do 2000 € (stavebný robotník)
 • predavač cca 1300 €
 • odborní remeselníci od 2200 do 3000 € podľa danej profesie

Práca v Rakúsku a pracovný čas

Podľa zákona je v Rakúsku štandardná pracovná doba v dĺžke 8 hodín, čiže 40 hodín týždenne. Po šiestich odpracovaných hodinách má zamestnanec nárok na prestávku, ktorá však nie je platená.

Práca v Rakúsku a dovolenka

Zamestnanci majú nárok na dovolenku v rozsahu 25 – 30 pracovných dní počas kalendárneho roka. Po uplynutí 25 odpracovaných rokov sa rozsah dovolenky zvyšuje na 36 pracovných dní.

Sviatky v Rakúsku

 • Nový rok 1. 1.
 • Svätých Troch kráľov 6. 1.
 • Veľkonočná nedeľa pohyblivý sviatok
 • Veľkonočný pondelok pohyblivý sviatok
 • Deň práce 1. 5.
 • Nanebovstúpenie Pána pohyblivý sviatok
 • Svätodušná nedeľa pohyblivý sviatok
 • Svätodušný pondelok pohyblivý sviatok
 • Božie telo pohyblivý sviatok
 • Nanebovzatia Panny Márie 15. 8.
 • Štátny sviatok 26. 10.
 • Sviatok Všetkých svätých 1. 11.
 • Nep. počatia Panny Márie 8. 12.
 • Sviatok vianočný 25. 12.
 • Sviatok vianočný 26. 12.

Dôležité telefónne čísla v Rakúsku

 • Požiarnici / Feuerwehr 122
 • Polícia / Polizei 133
 • Záchranná služba / Rettung 144
 • Telefónne informácie / Telefonauskunft 118877
 • Havarijné služby / Pannendienst ARBÖ 123
 • Havarijné služby / Panendienst ÖAMTC 120
 • Pracovná agentúra / AMS (Arbeitsmarktservice) +43 (0) 662/8883
 • Finančný úrad / Finanzamt +43 (0) 662/6380547000
 • Zdravotná poisťovňa / SGKK (Krankenkasse) +43 (0) 662/8889

ZDROJ: pracujvrakusku.sk

 

Zaujíma vás práca v Rakúsku ? Nezabudnite, že prácu v Rakúsku si bez problémov môžete nájsť aj cez našu platformu Job4gastro 🙂 A to úplne bez poplatkov za sprostredkovanie.

Práca v Rakúsku